Spółka CPI Hotels, a.s., REGON (IČ): 47116757, z siedzibą Bečvářova 2081/14, 100 00 Praha 10, e⁠-⁠mail: info@cpihotels.com, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze sygn. akt B 1914, zwana dalej „my”.


Informacje o podmiocie pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich

W przypadku powstania sporu konsumenckiego pomiędzy nami a konsumentem, który wyniknął z umowy kupna lub umowy o świadczenie usług, którego nie można rozwiązać za obopólną zgodą, konsument może złożyć wniosek o pozasądowe rozstrzygnięcie takiego sporu wyznaczonemu podmiotowi pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, którym jest: Czeski Urząd Inspekcji Handlowej, Inspektorat główny – dział ADR (
Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR)
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
E⁠-⁠mail: adr@coi.cz, WWW: adr.coi.cz
Konsument może również skorzystać z platformy rozstrzygania sporów online pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

Powiadomienie dot. informacji związanych z elektroniczną ewidencją sprzedaży

Zgodnie z ustawą dotyczącą ewidencji sprzedaży, sprzedający ma obowiązek wystawianie kupującemu pokwitowania. Jednocześnie zobowiązany jest do zarejestrowania przyjętego przychodu u administratora podatkowego online; w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.

Informacje dot. prawa klienta do odstąpienia od umowy wymiany walut

  • klient ma prawo złożyć wniosek o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu do Arbitra Finansowego CZ (Legerova 69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz),
  • klient ma prawo złożyć skargę do Czeskiego Banku Narodowego (Česká národní banka) (Na Příkopě 864/28, 110 00 Praha 1, https://www.cnb.cz/exchange )