Na niniejszej stronie znajdziesz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 grudnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej również „RODO”, najważniejsze informacje o swoich danych osobowych, które są przetwarzane przez spółkę CPI Hotels, a.s., REGON (IČ): 47116757, z  siedzibą Bečvářova 2081/14, 100 00 Praha 10, wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przy Sądzie Miejskim w Pradze, sygn. akt B 1914 („CPI Hotels” lub „my”).

CPI Hotels na rynku reprezentują marki Budha⁠-⁠Bar Hotel Prague, Clarion Hotels, Quality Hotels, Comfort Hotels, Mamaison Hotels & Residences, Spa & Kur Hotels, Holiday⁠-⁠Inn, Fortuna Hotels, Private Label Hotels, Ubytovny.cz i Benada Restaurant.

1. Jakie dane przetwarzamy?

A) Dane klientów
Na podstawie Twojej rezerwacji (lub pobytu bez rezerwacji) przetwarzamy dane osobowe klientów w poniższym zakresie:

 • dane identyfikacyjne i kontaktowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu tożsamości lub podobnego dokumentu oraz ewentualnie adres e⁠-⁠mail i numer telefonu) oraz dane o posiadaniu Certyfikatu Digital COVID lub podobne dane, do których przetwarzania jesteśmy zobowiązani przepisami prawa w ramach środków COVID⁠-⁠19,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą również nazwę działalności osoby fizycznej, siedzibę, REGON (IČ), NIP (DIČ), dane o płatniku podatku VAT,
 • w przypadku podróży służbowych osób nie prowadzących działalności gospodarczej również dane dot. organizacji, która zamówiła pobyt lub go opłaciła),
 • dane o celu pobytu, ewent. dane o tym, czy klient jest osobą, która nie podlega opłacie miejscowej,
 • informacje o członkostwie w programie lojalnościowym,
 • dane dot. Twojego pobytu i korzystaniu z usług oraz dane dot. wysokości kwoty i formy zapłaty za świadczone usługi (w przypadku płatności bezgotówkowej numer rachunku bankowego lub dane karty płatniczej),
 • w przypadku obcokrajowców poza powyższymi danymi również data urodzenia, obywatelstwo, numer dokumentu podróży, numer wizy, adres zamieszkania za granicą
 • w przypadku gości, którzy korzystają z parkingu w naszym hotelu również numer rejestracyjny samochodu.

W naszych hotelach Spa & Kur Hotels poza zakwaterowaniem świadczymy również opiekę uzdrowiskową. W przypadku skorzystania z tych usług poza powyższymi danymi przetwarzamy również następujące dane:

 • dane dot. diagnozy uzyskane bezpośrednio od Ciebie, przekazane naszemu lekarzowi podczas badania wstępnego,
 • dane dot. opieki medycznej świadczonej w naszych placówkach oraz o przebiegu pobytu (badanie lekarskie, możliwe komplikacje podczas pobytu itp.)

B) Dokumentacja fotograficzna ze zorganizowanych imprez
W przypadku organizowanych przez nas imprez wykonujemy dokumentację fotograficzną w odpowiednim zakresie (zdjęcia sytuacyjne z imprezy) w celu późniejszej publikacji wybranych zdjęć na naszej stronie internetowej do celów promocji CPI Hotels. Na głównym planie nie są prezentowani goście konkretnej imprezy, ale ogólna atmosfera wydarzenia, ujęcia nie są publikowane w wysokiej rozdzielczości, nie dołączamy do nich także opisów dotyczących konkretnych osób, gości imprezy. Zgodnie z ekspertyzą Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Úřad pro ochranu osobních údajů) takie przypadki nie dotyczą zagadnienia ochrony danych osobowych, ale ochrony prywatności zgodnie z Kodeksem cywilnym; zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przypadku zdjęć „ilustracyjnych” nie jest zatem wymagana.

Jeżeli wykonywana jest dokumentacja fotograficzna, goście zostają o tym uprzednio powiadomieni w formie piktogramu aparatu fotograficznego, nasi fotografowie są oznaczeni w sposób widoczny, a dokumentacja fotograficzna wykonywana jest wyłącznie w głównym pomieszczeniu, w którym odbywa się impreza, co pozwala gościom przebywać w przestrzeni, gdzie dokumentacja fotograficzna nie będzie wykonywana. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących wykonywania dokumentacji fotograficznej, można skontaktować się z nami, korzystając z poniższych danych do kontaktu.

2. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

A) Przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych

Udostępnienie i przetwarzanie wszystkich podanych powyżej danych osobowych, z wyjątkiem adresu e⁠-⁠mail i numeru telefonu oraz informacji o Twoim członkostwie w programie lojalnościowym, jest konieczne do celów realizacji naszych obowiązków prawnych, a zwłaszcza obowiązków wynikających z ustawy o opłatach miejscowych oraz ustawy w sprawie przebywania cudzoziemców na terenie Republiki Czeskiej, jak również wynikających z przepisów rachunkowych i podatkowych.

B) Przetwarzanie konieczne do realizacji stosunku umownego

Przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz danych o Twoim pobycie oraz świadczonych usługach i kwocie, formie płatności są konieczne do celów realizacji stosunku umownego dot. Twojego pobytu, a zatem przetwarzania zamówień i rezerwacji, zawierania i  realizacji umów dotyczących oferowanych i świadczonych przez nas usług zakwaterowania, usług gastronomicznych oraz usług powiązanych.
W przypadku opieki uzdrowiskowej przetwarzamy także dane wypełnione na karcie rejestracyjnej, dane o Twoich pobytach oraz opiece medycznej udzielanej w naszych placówkach, jak również informacje dot. płatności za pobyt. Przetwarzamy te dane na podstawie stosunku prawnego między Tobą a CPI Hotels, którego przedmiotem jest świadczenie usług opieki uzdrowiskowej i rehabilitacyjnych oraz usług powiązanych (zakwaterowanie, wyżywienie itp.). Celem takiego przetwarzania jest świadczenie podanych usług.

C) Konsekwencje nie podania danych

Bez podania powyższych danych nie możemy świadczyć naszych usług zakwaterowania. Do świadczenia usług gastronomicznych oraz innych nie potrzebujemy żadnych danych osobowych, dlatego też nie gromadzimy ani nie przetwarzamy ich w tym celu.

D) Przetwarzanie konieczne do celów uzasadnionego interesu

Twoje dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres e⁠-⁠mail oraz informacje o Twoim pobycie przetwarzamy w oparciu o nasz uzasadniony interes w celach marketingu bezpośredniego, celem przetwarzania jest zatem wyłącznie możliwość przesyłania informacji marketingowych i handlowych, a zatem informacji o interesujących nowościach, zniżkach itp.

Dane osobowe w tym samym zakresie przetwarzamy również w celu wysyłania ankiet dotyczących satysfakcji po pobycie w naszych hotelach, w celu weryfikacji zadowolenia gości z naszych usług oraz ciągłego podnoszenia jakości naszych usług.
W naszych hotelach nie dochodzi do przypadków zakwestionowania świadczonych usług lub usług opieki uzdrowiskowej przez naszych gości. Jeżeli doszłoby do takiego przypadku, bylibyśmy zmuszeni do przetwarzania danych o świadczonych usługach w zakresie koniecznym do prowadzenia takiego sporu, wyłącznie w celu ochrony naszych praw w ramach sporu. W podobny sposób bylibyśmy zmuszeni do przetwarzania koniecznych danych, w przypadku braku zapłaty za nasze usługi lub w przypadku powstałej szkody.

E) Przetwarzanie na podstawie zgody

Na podstawie Twojej zgody lub ustawień pozwoleń wykorzystywanych przez aplikację w Twojej przeglądarce internetowej, przetwarzamy informacje techniczne uzyskane podczas osłony naszej strony internetowej – szczegóły patrz odrębny tekst informacyjny udostępniony na www.cpihotels.com/cs/cookies.

Naszym klientom oferujemy usługi sieci Wi⁠-⁠Fi, przy czym mamy możliwość wybrania płatnego wariantu połączenia lub wariantu połączenia za darmo. W przypadku połączenia za darmo klient zostaje uprzednio poinformowany o tym, że spółka CPI Hotels będzie wykorzystywała dane o adresie e⁠-⁠mail wyłącznie do celów przesyłania materiałów marketingowych informujących o interesujących nowościach, zniżkach itp. Masz możliwość w dowolnej chwili nie wyrazić zgody na dalsze przesyłanie materiałów marketingowych.

Swoją zgodę możesz również w dowolnej chwili wycofać, wysyłając odpowiedni komunikat na nasz adres (CPI Hotels, a.s. Bečvářova 2081/14 100 00 Praha 10) lub na adres e⁠-⁠mail dp@cpihotels.com lub za pomocą formularza kontaktowego na www.cpihotels.com, ewent. poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Wycofanie zgody staje się skuteczne w momencie doręczenia takiej informacji CPI Hotels. Według RODO wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

F) Zautomatyzowane przetwarzanie danych

W żadnym przypadku nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani żadnego innego zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych osobowych, które mogłoby mieć skutki prawne lub mogłoby znacząco wpływać na Ciebie w podobny sposób.


3. Źródło danych osobowych

Wszystkie powyższe dane otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie w związku z czynnościami zmierzającymi do zawarcia umowy oraz świadczenia usług zakwaterowania i usług gastronomicznych.

Jeżeli rezerwację Twoich usług wykonała inna osoba (zazwyczaj jest to pracodawca w przypadku podróży służbowych), uzyskujemy Twoje podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe (w zakresie imienia i nazwiska, numeru telefonu, ewent. adresu e⁠-⁠mail) bezpośrednio od tej osoby.

W przypadku rezerwacji wykonanych za pośrednictwem portali rezerwacyjnych Twoje podstawowe dane identyfikacyjne i dane kontaktowe (w zakresie imienia i nazwiska, numeru telefonu, ewent. adresu e⁠-⁠mail) przekazuje nam portal rezerwacyjny.


4. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy przez okres Twojego pobytu w naszym hotelu. Następnie po jego zakończeniu przetwarzamy wyłącznie:

 • dane, które jesteśmy zobowiązani przetwarzać zgodnie z odpowiednimi przepisami, przez taki okres, jak jest to konieczne zgodnie z przepisami (np. dokumenty księgowe i podatkowe, które zostały Ci wystawione, zawierają również niektóre Twoje dane osobowe – imię i nazwisko, typ świadczonej usługi, datę wystawienia dokumentu). Dokumenty te przechowujemy wyłącznie do celów realizacji obowiązków określonych przez odpowiednie przepisy rachunkowe i podatkowe, tak długo, jak jest to konieczne zgodnie z tymi przepisami.
 • Twoje imię, nazwisko, adres e⁠-⁠mail oraz informacje o Twoim pobycie do celów marketingu bezpośredniego CPI Hotels (przesyłanie informacji o interesujących nowościach, zniżkach dot. naszych usług itp.) oraz do przesyłania ankiet satysfakcji. Dane do przesłania ankiet satysfakcji przetwarzamy wyłącznie do czasu analizy i oceny ankiet (maksymalnie 1 miesiąc po zakończeniu Twoje pobytu). Do celów marketingu bezpośredniego przetwarzamy Twoje powyższe dane, dopóki ewentualnie nie powiadomisz nas o braku zgody na dalsze przetwarzanie tego typu .
 • Dane konieczne do celów istniejących lub realnie zagrażających sporów. Dane te przetwarzamy tylko do ostatecznej prawomocnej decyzji dot. sporu oraz wypełnienia obowiązków wynikających z decyzji, tj. do czasu, w którym ewentualnie zgodnie z  obowiązującymi przepisami może wystąpić spór dotyczący świadczonych usług.

Dane o plikach cookie i danych z protokołów przetwarzamy przez maksymalnie 13 miesięcy od ostatniego zastosowania plików cookie lub danych z protokołu.

Po upływie powyższych okresów Twoje dane osobowe są regularnie usuwane zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.


5. Komu udostępniamy lub przekazujemy Twoje dane osobowe?

A) Przekazywanie osobom trzecim
Twoje dane osobowe nie są przekazywane ani udostępniane żadnym osobom trzecim, z wyjątkiem organów publicznych, dla których obowiązek przekazania danych wynika z obowiązujących i skutecznych przepisów (zazwyczaj dzieje się tak w przypadku danych przetwarzanych na podstawie ustawy o opłatach miejscowych lub ustawy w sprawie pobytu cudzoziemców na terenie Republiki Czeskiej).

W przypadku usług z zakresu opieki uzdrowiskowej Twoje dane osobowe nie są udostępniane nikomu, nasi lekarze i pozostały personel medyczny są pracownikami CPI Hotels.

B) Podmioty przetwarzające
Do celów zapewnienia niektórych usług wspierających (np. przesyłanie informacji marketingowych, poprawa jakości komunikacji i segmentacji ofert, zapewnienie rezerwacji hotelowych online, przetwarzanie plików cookie) korzystamy z usług podmiotów przetwarzających. Dotyczy zawsze przetwarzania wyłącznie dla naszej spółki oraz w oparciu o nasze instrukcje. W przypadku wszystkich podmiotów przetwarzających kierujemy się względami zaufania oraz jakości usług w tym zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy CPI Hotels a podmiotem przetwarzającym, która zobowiązuje podmiot przetwarzający do ochrony danych osobowych w takim samym stopniu, w jakim zabezpiecza je sama spółka CPI Hotels. Na życzenie udostępnimy Ci informacje o podmiotach przetwarzających, z którymi aktualnie współpracujemy.

C) Przekazywanie za granicę
Siedziba oraz miejsce przetwarzania danych osobowych naszych podmiotów przetwarzających znajdują się zasadniczo na terenie Republiki Czeskiej, ewentualnie w innym kraju UE, zawsze jednak są to renomowane spółki należące do międzynarodowych hotelowych oraz podobnych sieci, które zapewniają usługi dla hoteli na całym świecie.


6. W jaki sposób CPI Hotels zapewnia ochronę danych osobowych

Wszystkie osoby, które mają kontakt z danymi osobowymi po naszej stronie, są zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych osobowych, a także środków bezpieczeństwa w celu ich ochrony. Obowiązek ten trwa również w przypadku zakończenia ich stosunku prawnego z CPI Hotels, ewentualnie z podmiotem przetwarzającym.


7. Twoje prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie ochrony danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
⁠-⁠ prawo do dostępu do swoich danych osobowych, które są przez nas przetwarzane; obejmuje to prawo uzyskania od CPI Hotels następujących informacji

 • potwierdzenia, czy CPI Hotel przetwarza Twoje dane osobowe,
 • dostęp do tych danych osobowych,
 • informacje o celach przetwarzania,
 • o kategoriach przetwarzanych danych osobowych,
 • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostaną udostępnione,
 • o planowanym okresie przechowywania lub kryteriach określających ten okres,
 • o istnieniu prawa do żądania sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, czy też prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • o wszystkich dostępnych informacjach dot. źródła danych osobowych, jeżeli nie uzyskano ich od podmiotu danych – od Ciebie,
 • o tym, czy dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
 • na temat odpowiednich zabezpieczeń w przypadku przekazywania danych osobowych poza UE,
 • w przypadku, gdy nie zostaną naruszone prawa i wolność innych osób oraz o kopii danych osobowych.

⁠-⁠ prawo do poprawienia swoich danych osobowych, w przypadku, gdy są one nieprawidłowe, niedokładne lub niekompletne; korektę wykona CPI Hotels z uwzględnieniem możliwości technicznych bez zbędnej zwłoki,

 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych przez RODO , np. w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których były przetwarzane itp. Możesz zatem zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jednak żądanie to nie ma zastosowania, jeżeli przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego oraz w niektórych innych sytuacjach, określonych przez RODO.
  ⁠-⁠prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych przez RODO, na przykład, gdy zaprzeczysz dokładności danych osobowych, wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania itp.
  ⁠-⁠ prawo do przekazania tych danych, które zostały nam przekazane, a które są przez nas przetwarzane w sposób automatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub konieczności ich przetwarzania w celu realizacji umowy zawartej z Tobą lub dla realizacji środków podjętych przed zawarciem umowy na Twoje żądanie. W takich przypadkach umożliwiamy Ci uzyskanie danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub, jeśli jest to technicznie wykonalne, przekażemy je bezpośrednio innemu wyznaczonemu przez Ciebie administratorowi,
  ⁠-⁠prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na konieczności przetwarzania w uzasadnionych interesach, w tym w celach marketingowych. Jeżeli w takim przypadku nie będziemy w stanie przedstawić wiążących i uzasadnionych powodów przetwarzania, które przeważają nad Twoim interesem, prawami i wolnościami, czy też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, w takim przypadku nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych osobowych.
  ⁠-⁠ prawo wycofania w dowolnej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłania stosownej informacji na adres (CPI Hotels, a.s. Bečvářova 2081/14 100 00 Praha 10) lub na adres e⁠-⁠mail: info@cpihotels.com lub za pomocą formularza kontaktowego na www.cpihotels.com, ewent. zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Wycofanie zgody staje się skuteczne w momencie doręczenia takiej informacji CPI Hotels. Według RODO wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.
  ⁠-⁠ prawo do tego, by nie być przedmiotem żadnej decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu , w tym profilowania, które ma skutki prawne lub podobne istotne skutki, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w RODO,
  ⁠-⁠ oprócz powyższego jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (Úřad pro ochranu osobních údajů) z  siedzibą Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.   8. Tekst informacyjny na temat systemu kamer w lokalach spółki CPI Hotels, a.s.

  • celem przetwarzania jest ochrona mienia i podwyższenie poziomu bezpieczeństwa osób
  • zakres przetwarzania obejmuje wyłącznie nagranie obrazu z systemu kamer, bez nagrania dźwięku
  • dane identyfikacyjne administratora: CPI Hotels, a.s., REGON (IČ): 47116757, siedziba Praha 10, Bečvářova 2081/14, kod pocztowy 10000
  • nagranie systemu kamer przechowywane jest na urządzeniu HDD/dysku twardym obsługiwanym przez spółkę CPI Hotels, a.s., dany system kamer nie jest wykorzystywany przez inny podmiot przetwarzający
  • miejscem przetwarzania jest siedziba spółki CPI Hotels, a.s. i jej lokale pod adresem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Pra, a ponadto również poszczególne hotele podane wraz z liczbą kamer:

  HotelAdresLiczba
  Hotel Fortuna WestMrkvičkova 1091/2, 163 00 Praha, Řepy32
  Hotel Imperial OstravaTyršova 1250/6, 702 00 Moravská Ostrava35
  Clarion Hotel Prague Old TownHradební 768/9, 110 00 Praha, Staré Město8
  Comfort Hotel OlomoucWolkerova 1197/29, 779 00 Olomouc12
  Buddha⁠-⁠Bar Hotel PragueJakubská 649/8, 110 00 Praha, Staré Město33
  Spa Kur Hotel HarveyDlouhá 222/2, 351 01 Františkovy Lázně37
  Grand Hotel Zlatý LevGutenbergova 126/3, 460 05 Liberec8
  Pinia Hotel & ResortLabská 111, 543 51 Špindlerův Mlýn13
  Spa Kur Hotel PrahaRuská 27/12, 351 01 Františkovy Lázně18
  Clarion Hotel České BudějovicePražská tř. 2306/14, 370 04 České Budějovice63
  Clarion Hotel Prague CityTylovo náměstí 15/3, 120 00 Praha, Vinohrady12
  Mamaison Residence BelgickáBelgická 318/12, 120 00 Praha, Vinohrady2
  Clarion Congress Hotel OstravaZkrácená 2703/84, 700 30 Ostrava, Zábřeh30
  Hotel Černigov Hradec KrálovéRiegrovo náměstí 1494/4, 500 02 Hradec Králové12
  Mamaison Hotel RiversideJanáčkovo nábřeží 1115/15, 150 00 Praha8
  Comfort Hotel Prague City EastBečvářova 2081/14, 100 00 Praha 1068
  Quality Hotel Ostrava CityHornopolní 3313/42, 702 00 Moravská Ostrava, Ostrava26
  Mamaison Residence Downtown PragueNa Rybníčku 1329/5, 120 00 Nové Město, Praha48
  Quality Hotel Brno Exhibition CentreKřížkovského 30, 603 00 Brno49

  • odbiorcą danych z systemu kamer mogą być wyłącznie organy ścigania lub organy administracyjne do spraw związanych z przestępstwem
  • kamery monitorują:

  • w poszczególnych hotelach przestrzeń przy wejściu oraz recepcję, korytarze i garaże podziemne, miejsca parkingowe przed hotelem, wjazdy/wyjazdy, wejścia personelu, przestrzeń zaopatrzenia, tarasy, wejścia do fitness/wellness (w przypadku hotelu Clarion w Szpindlerowym Młynie i Ostravie), sale/foyer, wejścia do przestrzeni konferencyjnej, rampy, dziedziniec.

  • okres przechowywania nagrań wynosi maksymalnie 7 dni, następnie dane są automatycznie usuwane poprzez nadpisanie nowym nagraniem, ponieważ system kamer działa w trybie pętli
  • tryb działania kamer: ciągły (ewent. oparty na automatycznym czujniku ruchu)
  • dane kontaktowe do wysyłania wniosków o informacje: siedziba spółki CPI Hotels, a.s., ewent. adres e⁠-⁠mail dp@cpihotels.com

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. ochrony danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

  • prawo do dostępu do swoich danych osobowych, które są przez nas przetwarzane,
  • prawo do poprawienia swoich danych osobowych, w przypadku, jeżeli są nieprawidłowe, niedokładne lub niekompletne w jakikolwiek sposób,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • poza powyższym masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (Úřad pro ochranu osobních údajů), z siedzibą Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych, można się z nami skontaktować w dowolnym momencie pisemnie na adres siedziby CPI Hotels, a.s. lub mailowo na adres dp@cpihotels.com.


  9. Nasze dane kontaktowe

  W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z nami pisemnie pod adresem CPI Hotels, a.s. Bečvářova 2081/14 100 00 Praha 10 lub mailowo, na adres e⁠-⁠mail naszego Inspektora ds. ochrony danych osobowych dp@cpihotels.comlub też za pośrednictwem formularza kontaktowego na www.cpihotels.com.